ห้องเรียน

ห้องเรียน
ภาษาไทย
หมวดวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียน
เริสเรอนารี
ชั้นเรียน
5
ห้อง
5/1
คุณครู
นารี นินารา
E-mail
กิจกรรมปฏิบัติ

บทเรียนย่อย - คำประสม - คำซ้อน คำซ้ำ - คำสมาส คำสนธิ - ประโยค - การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค - การเลือกใช้คำและกลุ่มคำในการสื่อสาร - อิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศในภาษาไทย - การใช้คำราชาศัพท์ - ภูมิปัญญาทางภาษา - การพูดให้สัมฤทธิผล

บทเรียนทั้งหมด
สอบดอกเนาะ
สอบดอกเนาะ
สอบดอกเนาะ